Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magda plant-based sp. z o.o., nr KRS: 0000665193, NIP: 7352870212, adres: ul. Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary, powiat nowotarski, woj. małopolskie (dalej „Administrator”). Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail biuro@magdaplantbased.com lub korespondencyjnie pod ww. adresem miejsca prowadzenia działalności przez Administratora.

II. Definicje

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Jesteś zainteresowany udziałem w naszym webinarium, warsztacie lub konsultacjach?

Dane osobowe niezbędne do rejestracji na dane wydarzenie oraz uczestniczenia w nim pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla organizacji danego wydarzenia. Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu Twojej identyfikacji, jako uczestnika danego wydarzenia, kontaktu z Tobą oraz obsługi Twojego udziału w realizowanym webinarium, warsztacie lub konsultacjach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla możliwości uczestniczenia w realizowanym webinarium, warsztacie lub konsultacjach. Odmowa podania Danych osobowych będzie skutkowała niemożnością takiego uczestnictwa.

Jesteś zainteresowany naszym newsletterem?

Dokonanie przez Ciebie zapisu na newsletter wiąże się z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych, w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji)

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki newslettera. Odmowa podania Danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym przede wszystkim obowiązków wynikających z prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. zapewnienia kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na sprawnym i skutecznym zawarciu i realizacji umowy, udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, utrzymywaniu kontaktów biznesowych oraz ochronie praw Administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, realizacji i obsługi danej umowy. Odmowa podania Danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania związane z umową.

Reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), zakres danych, jaki przetwarzamy na Twój temat, jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla zawarcia i wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, który reprezentujesz.

Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania Danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Nie stosują się do Ciebie powyższe punkty i chcesz się z nami jedynie skontaktować?

Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz, ewentualnie, inne dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.


Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania Danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

IV. Odbiorcy Danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe) i osobom współpracującym z nami, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Gdy będzie to niezbędne, Twoje Dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.

V. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych

Przysługuje Ci prawo do:
1. żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdorazowo, wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na wstępie.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w ramach rozdziału III przetwarzane:
– co do zasady, przez czas świadczenia danej usługi lub realizowania danej umowy;
– do czasu wycofania zgody (podkreślamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem),
– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, ,
– przez okres niezbędny do obsługi przesłanej do nas wiadomości.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.


VI. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
• Przekażemy Twoje dane osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
• Korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowami zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries
Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt I.


Polityka cookies

I. Podstawowe informacje

1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają nam analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część naszej strony internetowej była odwiedzana. Nasza strona internetowa używa również plików cookie, by móc traktować Cię indywidualnie, dostosowując tym samym nasze działania do Twoich potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.

2. Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

3. W celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej możemy prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Z tych samych względów możemy gromadzić informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z Internetu poprzez wykorzystywanie ciasteczek zapisanych na twardym dysku w Twoim komputerze. Ciasteczka zawierają informacje, które przenoszone są na twardy dysk Twojego komputera. Pomaga nam to w udoskonalaniu naszej strony internetowej i oferowaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług.

4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
– Niezbędne pliki cookie. Pliki cookie tego typu są niezbędne, by móc poruszać się po naszej stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.
– Wydajnościowe pliki cookie. Pliki tego typu zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są łączone i przez to są anonimowe. Używane są wyłącznie w celu polepszenia funkcjonowania naszej strony internetowej.
– Funkcjonalne pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym znajduje się użytkownik) w celu ulepszenia funkcjonalności bardziej dostosowanych do użytkownika. Pliki te zapamiętują również zmiany wielkości tekstu, czcionki oraz tych funkcjonalności strony internetowej, które można dostosować. Informacje zebrane przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na innych stronach internetowych.
– Reklamowe pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz zgodnych z jego zainteresowaniami oraz mogą być używane do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

II. Zewnętrzne technologie

Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera:

1. Piksel Facebooka. Narzędzie wspomaga nas w zakresie analizy skuteczności reklam pojawiających się na stronie internetowej. W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować prezentowane treści do kategorii odbiorców i uniknąć prezentowania niechcianych treści. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

III. Pozostałe informacje

1. Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane informacje w postaci plików cookie. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookie .

2. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookie). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

3. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookie w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

4. Więcej informacji o plikach cookie możesz znaleźć tutaj: allaboutcookies.org.